หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว 3323 27/10/2563 27/10/2563
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว3293 26/10/2563 26/10/2563
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว3284 22/10/2563 22/10/2563
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 26/10/2563 27/10/2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445 26/10/2563 27/10/2563
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว3318 27/10/2563 27/10/2563
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว3282 22/10/2563 22/10/2563
การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง กศ. มท 0816.3/ว6496 28/10/2563 28/10/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3271 22/10/2563 22/10/2563
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283 22/10/2563 26/10/2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.5/3291 26/10/2563 26/10/2563
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว3301 26/10/2563 26/10/2563
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กต. มท 0818.2/ว 6441 26/10/2563 26/10/2563
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 22/10/2563 22/10/2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน กค. มท 0803.3/ว3285 22/10/2563 22/10/2563
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.4/ว3273 22/10/2563 22/10/2563
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 26/10/2563 26/10/2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว139 26/10/2563 26/10/2563
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272 22/10/2563 26/10/2563
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สน.บถ. มท 0809.1/ว2378 22/10/2563 22/10/2563
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว3330 28/10/2563 28/10/2563
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดนครนายก
เลขที่ หัวข้อ วันที่
ที่ นย 0023.3/ว 2253 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 28 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2810 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2811 แนวทางการปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2255 แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เรื่อง แนวทางการรวบรวมและเก็บขนขยะอันตรายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 27 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/2261 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 27 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2788 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 22 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2166 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนและ ศพด. สังกัด อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ โครงการสารสนเทศ DLIT 22 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2681 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 22 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2495 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 22 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2233 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม LTAX 3000 รุ่น 11 - 17 22 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2778 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 21 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2777 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2779 การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน วาระทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 21 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/2217 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 21 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2218 แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 21 ต.ค. 63
ที่ นย 0023.3/ว 2219 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 21 ต.ค. 63

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

สถานที่ท่องเที่ยว